Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 5/5

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 5/5/2021, trên phạm vi cả nước có 680 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty Công nghệ thông tin VNPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ mở rộng năng lực hạ tầng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và điều hành sản xuất kinh doanh, với giá gói thầu hơn 195,188 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng năng lực hạ tầng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và điều hành sản xuất kinh doanh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 202.909.622.801 đồng.

UBND thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án (kể cả chi phí lặn kiểm tra trải vải và thả thảm đá - nếu có; chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá), với giá gói thầu hơn 309,18 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 449.999.970.000 đồng.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án, với giá gói thầu hơn 138,518 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục khu kinh tế nối dài. Tổng mức đầu tư của Dự án là 186.734.412.000 đồng.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp, lắp đặt thiết bị và phần mềm thương mại, với giá gói thầu hơn 246,384 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần số 2 thuộc Đề án Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 488.052.345.000 đồng.

Sở Tài chính tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn Tỉnh năm 2021, với giá gói thầu là 149,603 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của Tỉnh năm 2021, với giá gói thầu là 71.970.962.000 đồng.

Chuyên đề