4 hình thức giá hợp đồng trong đấu thầu dịch vụ công ích

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo
IMG

Duy trì hệ thống xử lý nước thải đô thị là một trong các loại dịch vụ công ích được đề cập tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Ảnh: Tiên Giang
IMG Duy trì hệ thống xử lý nước thải đô thị là một trong các loại dịch vụ công ích được đề cập tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Ảnh: Tiên Giang

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Thông tư là quy định về quản lý hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích đô thị.

Theo Dự thảo Thông tư, hợp đồng dịch vụ công ích đô thị là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc dịch vụ công ích đô thị. Giá hợp đồng dịch vụ công ích đô thị là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và các yêu cầu khác quy định trong hợp đồng.

Trong hợp đồng các bên phải ghi rõ nội dung của giá hợp đồng, trong đó cần thể hiện các khoản thuế, phí, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí có liên quan. Các bên căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, dự toán chi phí, đơn đặt hàng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và kết quả đàm phán hợp đồng để xác định giá hợp đồng.

Dự thảo Thông tư hiện đưa ra 4 hình thức giá hợp đồng dịch vụ công ích đô thị, bao gồm: giá hợp đồng trọn gói; giá hợp đồng theo đơn giá cố định; giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và giá hợp đồng kết hợp. Trong đó, giá hợp đồng kết hợp là giá hợp đồng được xác định kết hợp 2 hoặc cả 3 hình thức: giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định và giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Các dịch vụ công ích đô thị được đề cập tại Dự thảo Thông tư bao gồm: thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; duy trì phát triển hệ thống cây xanh đô thị; duy trì nghĩa trang đô thị.

Dự thảo Thông tư nêu trên khi được ban hành sẽ thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Hoàng Liên