Bên mời thầu cần biết (ngày 28/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/10/2013)

31/08/2014 - 12:11
Ngày 25/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 18/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 18/9/2013)

31/08/2014 - 12:08
Ngày 17/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/9/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 05/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 05/12/2012)

31/08/2014 - 11:12
Ngày 04/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 271 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 247 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/12/2012); 24 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/2/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/2/2014)

31/08/2014 - 10:44
Ngày 11/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 110 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/02/2014); 2 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 3/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 3/1/2014)

31/08/2014 - 10:40
Trong 2 ngày 31/12/2013 và 02/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 157 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/01/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/11/2013)

31/08/2014 - 10:32
Ngày 13/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 126 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/11/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/3/2013)

31/08/2014 - 10:01
Ngày 22/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 106 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 99 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/3/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 08/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 08/4/2013)

31/08/2014 - 09:50
Ngày 05/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 115 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/4/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 03/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 03/7/2013)

31/08/2014 - 09:50
Ngày 02/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 156 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/7/2013); 17 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/8/2013)

31/08/2014 - 09:50
Ngày 19/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 169 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 160 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/8/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2013)

31/08/2014 - 09:22
Ngày 10/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/12/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/5/2013)

31/08/2014 - 09:21
Ngày 29/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 164 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 155 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/5/2013); 9 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/01/2013)

31/08/2014 - 09:10
Ngày 16/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 87 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 79 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/01/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

31/08/2014 - 09:09
Ngày 18/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/11/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
 Bên Mời thầu cần biết (ngày 07/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 07/11/2012)

31/08/2014 - 07:57
Ngày 06/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 233 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 206 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 07/11/2012; 27 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/11/2013)

31/08/2014 - 07:51
Ngày 08/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 146 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/11/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2014)

31/08/2014 - 07:48
Ngày 9/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 177 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/6/2014); 3 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

31/08/2014 - 07:29
UBND TP.HCM vừa chấp thuận về mặt chủ trương đề án Đầu tư hệ thống xe buýt giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, trong giai đoạn này, Thành phố sẽ tập trung đầu tư trang bị toàn bộ xe buýt mới hiện nay, kêu gọi các thành phần kinh tế tập trung đầu tư hệ thống xe buýt xanh, thân thiện với môi trường bằng các chính sách và cơ chế ưu đãi mới. TP.HCM cũng sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình, cơ chế đấu thầu khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân tham gia.
Bên mời thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

31/08/2014 - 06:59
Ngày 07/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 81 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 78 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/01/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.