(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 333 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 19/3/2020. 
Ngày 19/3: 1/333 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/3: 1/333 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 332 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (TP. Hồ Chí Minh) đăng tải thông báo mời chào hàng gói thầu dịch vụ phi tư vấn (số thông báo là: 20200346137 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn hai túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13,  phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.