(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 277 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 19/02/2020. 
Ngày 19/2: 2/277 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 19/2: 2/277 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 275 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định:

Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (TP. Hồ Chí Minh) đăng tải thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ (số thông báo là: 20200236990 - 00, thời điểm đăng tải: 19/02/2020 16:15), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Bệnh viện Quân y 175/BQP (TP. Hồ Chí Minh) đăng tải thông báo mời thầu gói thầu tư vấn (số thông báo là: 20200234165 - 00, thời điểm đăng tải: 18/02/2020 17:02), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.