(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 471 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 11/12/2019. 
Ngày 11/12: 2/471 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 11/12: 2/471 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 469 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Thành phố Hà Nội đăng tải TBMCH (Số thông báo là: 20191224478 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ 17 giờ 00 ngày 10/12/2019 đến 09 giờ 00 ngày 13/12/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải TBMCH (Số thông báo là: 20191227641 - 00) cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.