Gói thầu: Thí nghiệm cọc công trình Tòa nhà Trung tâm thư viện - Khu trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội (WB/VNUHN/CW/09.02)

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Tư vấn

Dự án Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội"

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 1 Đánh giá tính hợp lệ của HSDT Chương III, HSMT yêu cầu:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc do Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu;

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II trở lên

Tại Bảng số 01 Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III, HSMT yêu cầu:

HMT yêu cầu về hợp đồng tương tự: Đã thực hiện hợp đồng thí nghiệm nén tĩnh cọc cho công trình dân dụng cấp II trở lên; Đã thực hiện hợp đồng thí nghiệm ép cọc BTCT cho công trình dân dụng cấp II trở lên; Nhân sự có kinh nghiệm chủ trì thực hiện công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc cho các hợp đồng/dự án có quy mô công trình dân dụng cấp II trở lên; Kinh nghiệm Chỉ huy trưởng hoặc Chỉ huy hạng mục thi công cọc ép BTCT các hợp đồng/dự án có quy mô công trình dân dụng cấp II trở lên; Nhân sự có kinh nghiệm tham gia với vai trò cán bộ kỹ thuật các hợp đồng có quy mô công trình dân dụng cấp II trở lên.

Uy tín nhà thầu, mức điểm tối đa là 1.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Qua nghiên cứu HSMT Gói thầu trên, Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu xem xét một số nội dung không phù hợp với quy định hiện hành về đấu thầu, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu. Cụ thể:

Đối với yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II trở lên là không phù hợp với quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng, thì thi công xây dựng gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. Do đó, nhà thầu muốn có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II trở lên thì phải có kinh nghiệm trong thi công công tác xây dựng công trình dân dụng và thi công lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng hạng II trở lên. Tuy nhiên, Gói thầu này chỉ yêu cầu thi công công tác ép cọc BTCT và không có bất kỳ công việc thi công lắp đặt thiết bị vào công trình. Do đó các nhà thầu chuyên thi công cọc sẽ không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng như yêu cầu. Mặt khác, công tác ép cọc là công tác xây dựng chuyên biệt theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, với Gói thầu này, nhà thầu chỉ cần có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc) cho công trình xây dựng cấp II trở lên. Do đó, Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu thay đổi nội dung này để không trái với quy định, không đưa ra yêu cầu quá cao so với Gói thầu, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Đối với yêu cầu về hợp đồng tương tự, Nhà thầu cho rằng, những yêu cầu này là hạn chế sự tham gia của nhà thầu và không hiểu bản chất của Gói thầu. Việc bó hẹp chỉ chấp nhận là công trình dân dụng là đang làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu. Như đã nói ở trên, công tác ép cọc là công tác xây dựng chuyên biệt, nên việc ép cọc và thí nghiệm cọc cho công trình dân dụng hay công nghiệp hay giao thông… đều giống nhau mà không phụ thuộc vào loại công trình. Do đó, HSMT chỉ yêu cầu nhà thầu và nhân sự có kinh nghiệm trong công tác thi công cọc của công trình dân dụng cấp II trở lên là hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Các nhà thầu đã có kinh nghiệm trong công tác thi công cọc (thi công cọc và thí nghiệm cọc) cho các công trình giao thông (công trình cầu), công trình công nghiệp (xây dựng nhà máy) sẽ không đủ điều kiện tham gia Gói thầu này.

Đối với nội dung đánh giá uy tín nhà thầu, HSMT không tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (số điểm đánh uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu chiếm 5% tổng số điểm). Trong khi đó, HSMT đang để 1% tổng số điểm tại nội dung này là vi phạm quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 10/6/2024, sau khi kiểm tra HSMT và theo các ý kiến của đơn vị tư vấn lập HSMT là Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - UAC, Bên mời thầu trả lời các ý kiến như sau:

Đối với yêu cầu về chứng chỉ, Bên mời thầu cho biết, công tác thi công cọc là một phần trong thi công xây dựng công trình. Việc yêu cầu nhà thầu có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II trở lên là hoàn toàn phù hợp với Dự án.

Theo nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Phụ lục VII, Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có Chứng chỉ năng lực thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình;...) là một trong những nội dung về năng lực hoạt động thi công xây dựng. Đơn vị tư vấn bổ sung thêm nội dung về chứng chỉ năng lực hoạt động như sau: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II trở lên hoặc Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc, gia cố, xử lý nền móng) công trình hạng II trở lên phù hợp loại công trình theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ và còn hiệu lực. Ban Quản lý Dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội" sửa đổi HSMT để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Về hợp đồng tương tự, theo Quyết định số 446/QĐ-BQLWB ngày 26/12/2023 của Ban Quản lý Dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội” về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Trung tâm Thư viện thuộc Khu trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội của Dự án “Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội”, Dự án thuộc nhóm A, công trình dân dụng cấp II. Hợp đồng tương tự nêu trong HSMT yêu cầu thực hiện thi công cọc và thí nghiệm cọc thuộc lĩnh vực công trình dân dụng cấp II là phù hợp với Quyết định đã phê duyệt. Tuy nhiên, để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, Ban Quản lý Dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội" sửa đổi HSMT.

Về uy tín nhà thầu, Ban Quản lý Dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội" sửa đổi HSMT để đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ (số điểm đánh uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu chiếm 5% tổng số điểm). Cơ cấu lại thành phần điểm của Mục Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 329/QĐ-BQLWB ngày 10/6/2024 về việc phê duyệt sửa đổi HSMT. Theo đó, nội dung sửa đổi: Sửa đổi Mục 1 Đánh giá tính hợp lệ của HSDT; Sửa đổi Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Các nội dung khác của HSMT đã phát hành được giữ nguyên.

Gói thầu gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đến 14h00 ngày 10/6/2024. HSMT điều chỉnh được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chuyên đề