Gói thầu: Thi công xây dựng

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 426 - Võ Thị Trái

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu:

Yêu cầu kinh nghiệm của chỉ huy trưởng: “Đã từng làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình giao thông (có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, hệ thống thoát nước và cầu bằng BTCT), có giá trị công trình ≥ 19.407.995.000 đồng”.

Yêu cầu kinh nghiệm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần đường: “Đã từng làm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công hoàn thiện ít nhất 01 công trình giao thông (có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa), có giá trị công trình ≥ 5.366.873.000 đồng”.

Yêu cầu kinh nghiệm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần cầu: “Đã từng làm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công hoàn thiện ít nhất 01 công trình giao thông (cầu bằng BTCT), có giá trị công trình ≥ 3.523.228.000 đồng”.

Yêu cầu kinh nghiệm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần thoát nước: “Đã từng làm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công thi công hoàn thiện ít nhất 01 công trình giao thông/công trình hạ tầng kỹ thuật (có thi công hệ thống thoát nước bằng BTCT), có giá trị công trình ≥ 9.356.071.000 đồng”.

Yêu cầu kinh nghiệm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần điện chiếu sáng: “Đã từng làm cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công thi công hoàn thiện ít nhất 01 công trình giao thông/công trình hạ tầng kỹ thuật (có thi công hạng mục điện chiếu sáng), có giá trị công trình ≥ 66.268.000 đồng”.

Yêu cầu kinh nghiệm cán bộ phụ trách nghiệm thu, thanh toán: “Đã từng làm cán bộ phụ trách nghiệm thu, thanh toán ít nhất 01 công trình giao thông, có giá trị công trình ≥ 19.474.263.000 đồng”.

Yêu cầu kinh nghiệm cán bộ phụ trách công tác quản lý an toàn lao động: “Đã từng làm cán bộ phụ trách công tác quản lý an toàn lao động ít nhất 01 công trình giao thông, có giá trị công trình ≥ 19.474.263.000 đồng”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu như vậy là không đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, làm hạn chế nhà thầu. HSMT chỉ được yêu cầu về loại và cấp công trình, không được yêu cầu chi tiết công việc và giá trị vào yêu cầu kinh nghiệm nhân sự để làm hạn chế nhà thầu hoặc tạo điều kiện cho nhà thầu khác. HSMT yêu cầu quá nhiều nhân sự, gây rất nhiều khó khăn cho các nhà thầu trong quá trình chuẩn bị HSDT. Đề nghị Chủ đầu tư, Bên mời thầu xem xét sửa đổi các tiêu chí trên để tạo điều kiện cho tất cả các nhà thầu muốn tham gia Gói thầu này.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Một chuyên gia đấu thầu cho biết, “Ghi chú” tại Chương III của HSMT: “Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường” (lược trích ở các mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT) là hướng dẫn cho việc lập HSMT, xây dựng các tiêu chí đối với hợp đồng tương tự. Việc đơn vị tư vấn/bên mời thầu áp dụng các yêu cầu của hợp đồng tương tự (về giá trị và quy mô) để yêu cầu đối với tất cả vị trí nhân sự chủ chốt là điều chưa có tiền lệ và không được pháp luật về đấu thầu hướng dẫn, quy định. Đây chính là nguồn cơn của các kiến nghị, phản ánh của nhà thầu.

Theo vị chuyên gia, việc Bên mời thầu đưa ra các yêu cầu cụ thể về giá trị của hợp đồng tương tự mà nhân sự chủ chốt đảm nhận có thể gây hạn chế cạnh tranh.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 14/6/2024, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đại Lâm Mộc (đơn vị tư vấn lập HSMT) có văn bản trả lời làm rõ HSMT của nhà thầu như sau:

Căn cứ quy định tại phần “Ghi chú” của Mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Chương III của HSMT có nêu “Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường”.

Căn cứ quy định tại điểm a thuộc Mục 2.2 Chương III của HSMT quy định tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt như sau: Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong HSMT cho phù hợp. HSMT không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông và kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu.

Theo quy định như trên thì nội dung HSMT yêu cầu các nhân sự đã từng tham gia thi công hoàn thiện ít nhất 01 công trình giao thông (có yêu cầu quy mô tương đương với từng năng lực, kinh nghiệm của từng chức danh do từng nhân sự đảm nhận) để chứng minh kinh nghiệm của nhân sự, giá trị công trình yêu cầu được tính toán theo hợp đồng tương tự (50% giá trị của gói thầu) là hoàn toàn phù hợp và không vi phạm các quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT dẫn đến làm hạn chế nhà thầu theo quy định. Gói thầu đang xét là gói thầu Thi công xây dựng có quy mô và giá trị lớn (gồm hạng mục đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cầu BTCT) nên cần gắn liền với trách nhiệm của nhà thầu và từng vị trí nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm và đã từng tham gia trực tiếp thực hiện các công việc có tính chất tương tự của gói thầu đang xét.

Vì vậy các tiêu chí yêu cầu trong HSMT về các vị trí nhân sự (Chỉ huy trưởng; Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần đường; Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần thoát nước, Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần điện chiếu sáng; Cán bộ phụ trách nghiệm thu, thanh toán; Cán bộ phụ trách công tác quản lý an toàn lao động) nhằm tìm được nhà thầu đáp ứng được năng lực, kinh nghiệm đảm bảo thực hiện Gói thầu đạt chất lượng, hiệu quả, kinh tế cho Dự án, phù hợp với quy định của pháp luật, không gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp năng lực của nhà thầu hoặc các nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu không đáp ứng được các tiêu chí của HSMT thì nhà thầu có thể liên danh với nhà thầu khác hoặc huy động nhân sự đáp ứng tiêu chí của HSMT.

Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của TBMT, HSMT, bao gồm các nội dung sửa đổi, làm rõ HSMT để chuẩn bị HSDT theo yêu cầu của HSMT cho phù hợp (nếu có). Nội dung trả lời này là một phần không tách rời HSMT; TBMT nêu trên.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề