Gói thầu: Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Đường giao thông liên xã Bản Khừa - Suối Đon, xã Chiềng Khừa đến bản Pha Đón, A Má xã Lóng Sập

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu:

Chỉ huy trưởng công trường: Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Cầu - Đường bộ, có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình Giao thông hạng III trở lên còn hiệu lực. Đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình tương tự trở lên và có tài liệu chứng minh kèm theo (scan bản gốc hoặc bản sao được chứng thực: Bằng tốt nghiệp; Chứng chỉ hành nghề; Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc các tài liệu khác để chứng minh năng lực, kinh nghiệm). Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

Cán bộ kỹ thuật: Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Cầu - Đường bộ. Đã làm cán bộ phụ trách kỹ thuật ít nhất 01 công trình tương tự trở lên và có tài liệu chứng minh kèm theo (scan bản gốc hoặc bản sao được chứng thực: Bằng tốt nghiệp; Xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc các tài liệu khác để chứng minh năng lực, kinh nghiệm). Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Cán bộ phụ trách an toàn lao động, vệ sinh lao động: Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật xây dựng, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ an toàn lao động còn hiệu lực (Scan bản gốc hoặc bản sao được chứng thực: Bằng tốt nghiệp; Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ an toàn lao động kèm theo). Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Cán bộ phụ trách thanh quyết toán: Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật xây dựng hoặc tài chính kế toán, có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III trở lên còn hiệu lực (Scan bản gốc hoặc bản sao được chứng thực: Bằng tốt nghiệp; Chứng chỉ hành nghề kèm theo). Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 01/6/2024, Nhà thầu có văn bản đề nghị Bên mời thầu làm rõ HSMT như sau:

Đối với yêu cầu chứng chỉ/trình độ chuyên môn của Chỉ huy trưởng, Nhà thầu cho rằng, Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ có quy định: “Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tương ứng với công trình hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp”. Như vậy, đối với công trình cấp III (hạng III) thì các các nhân có trình độ từ trung cấp, cao đẳng có số năm kinh nghiệm là 03 năm vẫn đáp ứng được điều kiện để hành nghề. Nhà thầu thắc mắc, tại sao công trình cấp IV (cấp thấp hơn công trình cấp III) lại yêu cầu trình độ đại học trở lên và phải là cầu - đường bộ? Trong khi đó, các trường đại học, cao đẳng những năm gần đây không còn cấp bằng “cầu - đường bộ” mà chỉ cấp bằng chuyên ngành xây dựng cầu đường, xây dựng công trình giao thông. Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu như vậy là hạn chế nhà thầu tham dự, không tuân thủ quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Điều 74 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường tương ứng với công trình hạng III: “Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 1 công trình từ cấp III hoặc 2 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên”. Trong khi đó, Nhà thầu cho rằng, công trình đang xét là công trình cấp IV nhưng lại yêu cầu đồng thời cả 2 điều kiện là không đúng quy định.

Đối với cán bộ kỹ thuật, cán bộ phụ trách thanh quyết toán, Nhà thầu nêu quan điểm, các nhân sự này không phải là nhân sự chủ chốt, pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn với chức danh này. Do đó, việc HSMT yêu cầu “bằng đại học trở lên chuyên ngành cầu - đường bộ” đối với cán bộ kỹ thuật; yêu cầu “bằng đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật xây dựng hoặc tài chính kế toán, có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III” đối với cán bộ phụ trách thanh quyết toán là không đúng quy định.

Về cán bộ phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác phụ trách an toàn vệ sinh lao động cần “có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở” là đáp ứng yêu cầu. Việc HSMT yêu cầu nhân sự này phải “tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật xây dựng”, theo Nhà thầu, là cao hơn mức tối thiểu theo quy định, gây hạn chế nhà thầu.

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét và điều chỉnh HSMT theo đúng quy định của pháp luật.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, vị trí chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III không cần phải đáp ứng trình độ đại học, căn cứ viện dẫn pháp lý của Nhà thầu là phù hợp. Để tạo điều kiện cho nhà thầu tham dự, chuyên ngành cầu - đường bộ nên được mở rộng hơn theo hướng quy định chuyên ngành cầu đường, giao thông. Việc HSMT yêu cầu chỉ huy trưởng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề giám sát và đã làm chỉ huy trưởng 1 công trình tương tự là hạn chế nhà thầu, không đúng quy định tại Điều 74 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Với gói thầu có quy mô khoảng 50 tỷ đồng, việc yêu cầu nhân sự các chuyên môn kỹ thuật, thanh quyết toán là phù hợp yêu cầu thực tế để đảm bảo chất lượng gói thầu. Đồng thời, theo quy định tại Điều 89 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, các vị trí này phải có “trình độ chuyên môn phù hợp”. Tuy nhiên, pháp luật về xây dựng không yêu cầu phải có bằng đại học cho các nhân sự phụ trách công tác chuyên môn của nhà thầu thi công xây dựng, mà các bằng cấp như cao đẳng, trung cấp đều có thể xem xét là đáp ứng nếu đảm bảo trình độ chuyên môn phù hợp.

Tương tự, với cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động, vị chuyên gia nêu quan điểm, không nhất thiết phải đáp ứng đúng trình độ đại học vì trình độ trung cấp, cao đẳng vẫn được pháp luật cho phép.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 05/6/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời Nhà thầu như sau: Theo phản ánh của Nhà thầu, trong HSMT đưa ra các yêu cầu cao làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, Bên mời thầu xin tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhà thầu và tổ chức rà soát sửa đổi cho sát với các quy định và đảm bảo phù hợp với quy mô tính chất của Gói thầu nhằm lựa chọn được các nhà thầu thực sự có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, năng lực quản lý thực hiện các dự án.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 100/QĐ-DANN ngày 06/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT. Nội dung điều chỉnh HSMT tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật. Cụ thể:

Chỉ huy trưởng công trường: Có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông từ hạng III trở lên còn hiệu lực (kèm theo tài liệu chứng minh). Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công: Chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng (kèm theo tài liệu chứng minh). Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Cán bộ phụ trách an toàn lao động, vệ sinh lao động: Chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật, có chứng chỉ bồi dưỡng/giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực (kèm theo tài liệu chứng minh). Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh một số tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt để phù hợp với các quy định hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy mô, tính chất của Gói thầu.

HSMT điều chỉnh được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Chuyên đề