Gói thầu: GT10 - Bảo hiểm công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự án thành phần số 7 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối Đông Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu" thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối giai đoạn 2021-2025"

Gói thầu: GT10 - Bảo hiểm công trình

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ

Tiêu chí HSMT:

Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III của HSMT, tại khoản 1.2 Quỹ dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đến thời điểm đóng thầu yêu cầu: Mức độ đáp ứng: ≥ 88 tỷ đồng: Đạt; < 88 tỷ đồng: Không đạt

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, Quỹ dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm được định nghĩa là một khoản được trích lập xuất phát từ sự sai lệch giữa thời điểm xẩy ra tổn thất và thời điểm thanh toán bồi thường thực tế. Bản chất nó là một khoản nợ phải trả của Doanh nghiệp Bảo hiểm, nội dung này được quy định rất rõ tại Điều 10 Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài như sau: “Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không được bù trừ các khoản dự phòng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm với dự phòng cho hoạt động nhượng tái bảo hiểm. Các khoản dự phòng này phải được trình bày riêng biệt trên các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán, trong đó các khoản dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng bồi thường của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, dự phòng dao động lớn được phản ánh là nợ phải trả; Dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm được phản ánh là tài sản tái bảo hiểm. Đồng thời phải thuyết minh cơ sở và định lượng của số trích lập bổ sung hoặc hoàn nhập các khoản dự phòng này nếu xác định được”.

Như vậy, nhà thầu cho rằng HSMT đang đưa ra tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính là doanh nghiệp bảo hiểm có nợ phải trả càng lớn thì càng được đánh giá cao, việc này là hoàn toàn không chính xác. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét bỏ tiêu chí này, vì nó không phản ánh năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Sau khi xem xét nội dung cần làm rõ HSMT của nhà thầu, trên cơ sở đề xuất của tổ chuyên gia lập HSMT và đối chiếu HSMT của Gói thầu, Bên mời thầu làm rõ như sau:

Để tăng tính cạnh tranh cho Gói thầu, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư đã điều chỉnh tiêu chí tại Khoản 1.2 Mục 3 Chương III của HSMT Gói thầu GT10- Bảo hiểm công trình thuộc Dự án thành phần số 7 Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối Đông Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 20/5/2024, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 150/QĐ-DANN về việc điều chỉnh một phần HSMT Gói thầu GT10- Bảo hiểm công trình thuộc Dự án thành phần số 7 Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối Đông Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung đã phê duyệt

Nội dung điều chỉnh

1.2 Nhà thầu có quỹ dự phòng bồi

thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo

hiểm đến thời điểm đóng thầu:

Mức độ đáp ứng:

≥ 88 tỷ đồng: Đạt

< 88 tỷ đồng: Không đạt

1.2 Nhà thầu có quỹ dự phòng nghiệp

vụ đến ngày 31/12/2023 (đối với nhà

thầu liên danh, từng thành viên liên

danh phải ≥ 88 tỷ đồng x (nhân) tỷ lệ

tham gia trong liên danh):

Mức độ đáp ứng:

≥ 88 tỷ đồng: Đạt

< 88 tỷ đồng: Không đạt

Chuyên đề