Gói thầu: Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo công tác an toàn cơ quan, hàng hóa, tài sản và giữ xe tại các cửa hàng, mặt bằng làm việc...

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán mua sắm Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo công tác an toàn cơ quan, hàng hóa, tài sản và giữ xe tại các cửa hàng, mặt bằng làm việc khu vực Đông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh năm 2023-2024

Bên mời thầu: Trung tâm Kinh doanh VNPT Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Chương II Bảng dữ liệu Mục CDNT 10.8, HSMT yêu cầu:

“Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:

….

Nhà thầu có hợp đồng bảo hiểm bao gồm các vị trí mục tiêu thuộc phạm vi Gói thầu và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp >= 10 tỷ đồng;

Vốn điều lệ của doanh nghiệp tối thiểu 5 tỷ đồng”.

Tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Mục 2.2a Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, HSMT yêu cầu:

Kế toán trưởng: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán

Bộ phận nhân sự: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Bộ phận kinh doanh: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Đội trưởng bảo vệ, Nhân viên bảo vệ: Tốt nghiệp trung học phổ thông, được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và có giấy chứng nhận của đơn vị có thẩm quyền cấp.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 26/7/2023, Nhà thầu có văn bản đề nghị Bên mời thầu làm rõ HSMT như sau:

Đối với hai tiêu chí tại Mục CDNT 10.8, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu nêu căn cứ pháp lý, quy định của pháp luật về việc yêu cầu 2 tiêu chí nói trên. Nếu không đủ căn cứ pháp lý, quy định pháp luật, đề nghị hủy bỏ 2 tiêu chí này.

Đối với yêu cầu về nhân sự, theo Nhà thầu, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT chỉ yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận đối với nhân sự chủ chốt trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu. Trong khi đó, tại điểm 1 Điều 32 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, việc tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ đáp ứng tiêu chuẩn có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. HSMT đã yêu cầu các tiêu chí mà pháp luật chuyên ngành không yêu cầu, gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Một số chuyên gia về lĩnh vực bảo hiểm cho biết, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ đều phải mua hợp đồng bảo hiểm cho nhân sự để thực hiện bảo vệ các mục tiêu, vị trí, tùy theo năng lực, phạm vi công việc. Do đó, việc HSMT đưa ra yêu cầu này là phù hợp. Bên cạnh đó, Bên mời thầu đã điều chỉnh để nhà thầu có thể cung cấp hợp đồng bảo hiểm trong giai đoạn thương thảo hợp đồng là tạo thuận lợi cho nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu trả lời Nhà thầu như sau:

Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng bảo hiểm bao gồm các vị trí mục tiêu thuộc phạm vi Gói thầu và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trị giá 210 tỷ đồng: Vì đây là gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ có nhiều mục tiêu cùng lúc, đặc biệt tại các mục tiêu này, đa số là cửa hàng cung cấp dịch vụ viễn thông và đài trạm viễn thông có nhiều tài sản giá trị cao, vì vậy Bên mời thầu nhận thấy cần thiết quy định nhà thầu phải có hợp đồng bảo hiểm có giá trị nhằm đảm bảo an toàn việc bồi thường cho Bên mời thầu trong trường hợp nhà thầu gây ra các thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với yêu cầu làm rõ này, Bên mời thầu sẽ thay đổi yêu cầu như sau: Nhà thầu thực hiện cam kết cung cấp hợp đồng bảo hiểm bao gồm các vị trí mục tiêu thuộc phạm vi Gói thầu và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trị giá 210 tỷ đồng trong giai đoạn thương thảo hợp đồng. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng thì Bên mời thầu coi như thương thảo hợp đồng không thành công.

Đối với kiến nghị hủy bỏ tiêu chí “Vốn điều lệ doanh nghiệp: tối thiểu 5 tỷ đồng”: Bên mời thầu tiếp thu và thống nhất với kiến nghị của Nhà thầu.

Đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt, Bên mời thầu bỏ yêu cầu về 3 vị trí nhân sự chủ chốt (kế toán trưởng, bộ phận nhân sự, bộ phận kinh doanh), riêng đối với nhân sự bảo vệ phục vụ Gói thầu, cụ thể là Đội trưởng bảo vệ (số lượng 01) và nhân viên bảo vệ (số lượng 25), Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu thực hiện theo các yêu cầu tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 28/7/2023, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 312/QĐ-TTKD HCM-VP về việc phê duyệt sửa đổi HSMT. HSMT điều chỉnh được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Ngày 05/9/2023, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 355/QĐ-TTKD HCM-VP về việc phê duyệt hủy mời thầu Gói thầu nêu trên với lý do thương thảo hợp đồng với nhà thầu không thành công.

Chuyên đề