Gói thầu: Cung ứng gạo và vận chuyển

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Trợ cấp gạo cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo tham gia bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Minh Hóa, thực hiện năm 2023

Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hà Anh

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của HSMT yêu cầu:

Tiến độ cung cấp hàng hoá:Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với yêu cầu của HSMT.

Tại Mẫu số 10A Bảng tiến độ cung cấp thuộc Chương IV của HSMT yêu cầu:

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 8/3/2024 của Phòng Dân tộc huyện Minh Hoá, ngày 11/3 và 18/3/2024 Công ty TNHH Thương mại Phú Hiền đã liên tiếp có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư về việc Nhà thầu bị loại do không đạt bước đánh giá kỹ thuật (không có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của HSMT).

Nhà thầu cho rằng, trong HSDT (trang 15), Nhà thầu đã điền thông tin vào Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp (biểu mẫu webform) thể hiện các thông tin danh mục hàng hóa, đơn vị tính, khối lượng, địa điểm dự án (địa điểm giao hàng), ngày giao hàng (thời hạn sớm nhất 3 ngày và muộn nhất 30 ngày), ngày giao hàng do Nhà thầu đề xuất là 30 ngày.

Nhà thầu cho biết thêm, do HSMT không có nội dung cụ thể hay chỉ dẫn cụ thể nào khác nên Nhà thầu đã kê khai và đề xuất tiến độ chi tiết theo webform được yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và khẳng định đây là tiến độ hợp lý và khả thi nhất cho gói thầu này nên việc loại Nhà thầu (có giá dự thầu thấp nhất) trong trường hợp này là cảm tính và không phù hợp.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 21/3/2024, Phòng Dân tộc huyện Minh Hoá có văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu. Trong văn bản trả lời, Chủ đầu tư cho biết, tại Mục 3 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá thứ 5 của HSMT yêu cầu nội dung đánh giá về “Tiến độ cung cấp hàng hoá và Tổ chức cung cấp bàn giao (sử dụng tiêu chí Đạt/Không đạt)”. Nhà thầu đính kèm HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng không có bảng tiến độ cung cấp hàng hoá và tổ chức cung cấp bàn giao. Do vậy, Tổ chuyên gia thuộc Bên mời thầu đánh giá nhà thầu không đạt.

Bên mời thầu cho biết đã kiểm tra kỹ HSDT của Nhà thầu và khẳng định Nhà thầu không thực hiện nội dung này.

Bên mời thầu cho rằng, Nhà thầu kiến nghị đưa ra Biểu mẫu số 10A Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa theo webform để đưa vào tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật là hoàn toàn không phù hợp theo yêu cầu của HSMT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Văn bản số 41/QĐ-PDT ngày 8/3/2024 của Phòng Dân tộc huyện Minh Hoá, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình.

Chuyên đề