Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về hoạt động kinh doanh trong năm

Theo báo cáo xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến của Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trên 91% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cho rằng lượng đơn hàng nhận được trong năm nay sẽ cao hơn năm ngoái.