Trà Vinh: Đấu thầu hình thức còn phổ biến

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Trà Vinh cho biết, trong năm 2017, tỉnh Trà Vinh đã lựa chọn nhà thầu thực hiện 1.358 gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên.

Trong đó có 121 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, 756 gói thầu tư vấn, 252 gói thầu mua sắm hàng hóa, 229 gói thầu xây lắp, với tổng giá gói thầu 2.494.733 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 1.748.335 triệu đồng, giảm giá qua đấu thầu 746.398 triệu đồng, tương đương 29,91%, trong đó số gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị tiết kiệm cao nhất, đạt 721.757 triệu đồng (39,24%).

Tuy tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rất ấn tượng, song cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại Trà Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, tình trạng đấu thầu hình thức, hạn chế cạnh tranh và hiệu quả thấp vẫn còn tồn tại ở địa phương này khá phổ biến và chưa được khắc phục triệt để. Ngoài tình trạng hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn cao hoặc “trái khoáy” nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, còn có hiện tượng hồ sơ dự thầu (HSDT) của các nhà thầu tham dự cùng 1 gói thầu có một số bảng, biểu giống nhau. Đây là dấu hiệu cho thấy, các nhà thầu có sự thông đồng, dàn xếp trong đấu thầu.

Đáng lưu ý, một số đơn vị triển khai tổ chức đấu thầu chậm so với kế hoạch đấu thầu được duyệt, làm chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Một số ít đơn vị cập nhật các quy định mới chưa kịp thời dẫn đến sai sót, đôi khi còn lúng túng trong thực hiện. Trong khi đó, việc đánh giá HSDT của tổ chuyên gia, tư vấn xét thầu trong một số trường hợp chưa bám sát các yêu cầu cũng như tiêu chuẩn đánh giá nêu trong HSMT, HSYC, từ đó đưa ra các kết luận thiếu căn cứ xác đáng. Việc xử lý các tình huống trong đấu thầu thông qua các đề nghị của tổ chuyên gia, chủ đầu tư ở một số trường hợp chưa phù hợp với Luật Đấu thầu.

Sở KH&ĐT tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra trong lĩnh vực đấu thầu; có biện pháp xử lý cụ thể đối với các đơn vị thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng không theo lộ trình quy định; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực của các ban quản lý dự án, bên mời thầu, đơn vị tư vấn trên địa bàn. Trên cơ sở đó, có biện pháp kiện toàn, chấn chỉnh và nâng cao năng lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh.

Ngô Ngãi