(BĐT) - Năm 2021, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm là 108.000 tấn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Theo đó, đối tượng áp dụng là thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2021.

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn.

Bộ Công Thương sẽ thành lập Hội đồng Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 để điều hành việc đấu giá.

Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng Đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Việc tổ chức thực hiện đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 sẽ được Bộ Công Thương thông báo hướng dẫn tại các văn bản liên quan trong thời gian tới.