Ngoài lương thực, thực phẩm cho người lao động, Bình Dương hỗ trợ tiền ăn theo tháp điều trị và chi phí cho tổ Covid-19 cộng đồng.
Bình Dương hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 thế nào? ảnh 1