Tổng điều tra kinh tế 2017 sẽ được công bố chính thức vào Quý III/2018

(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, công tác điều tra khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đã cơ bản hoàn thành. Cơ quan này đang chuẩn bị bước vào điều tra giai đoạn 2 với khối cá thể và tôn giáo.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng điều tra sẽ đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu. Tổng điều tra cũng bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Tổng điều tra cũng sẽ tính toán đầy đủ về phạm vi các chỉ tiêu thống kê chính thức, chỉ tiêu GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2016, các chỉ tiêu thống kê khác.

Số liệu sơ bộ về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12/2017; kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III/2018.             

Trần Tuyết