Nhà thầu cần biết (5-10-2015)

05/10/2015 - 09:32
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 248 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 122 gói thầu

Nhà thầu cần biết (2-10-2015)

02/10/2015 - 08:46
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 222 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 102 gói thầu

Nhà thầu cần biết (1-10-2015)

01/10/2015 - 08:41
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 252 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 107 gói thầu

Nhà thầu cần biết (30-9-2015)

30/09/2015 - 10:20
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 223 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 102 gói thầu

Nhà thầu cần biết (29-9-2015)

29/09/2015 - 09:22
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 287 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 132 gói thầu

Nhà thầu cần biết (28-9-2015)

28/09/2015 - 08:24
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 225 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 85 gói thầu

Nhà thầu cần biết (25-9-2015)

25/09/2015 - 10:46
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 240 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 107 gói thầu

Nhà thầu cần biết (24-9-2015)

24/09/2015 - 10:45
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 225 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 102 gói thầu

Nhà thầu cần biết (23-9-2015)

24/09/2015 - 09:35
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 262 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 135 gói thầu

Nhà thầu cần biết (22-9-2015)

22/09/2015 - 08:29
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 274 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 126 gói thầu

Nhà thầu cần biết (21-9-2015)

21/09/2015 - 11:08
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 213 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 89 gói thầu

Nhà thầu cần biết (18-9-2015)

18/09/2015 - 09:18
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 210 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 91 gói thầu

Nhà thầu cần biết (17-9-2015)

17/09/2015 - 08:03
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 193 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 85 gói thầu

Nhà thầu cần biết (16-9-2015)

16/09/2015 - 09:59
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 252 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 118 gói thầu

Nhà thầu cần biết (15-9-2015)

15/09/2015 - 10:17
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 294 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 116 gói thầu

Nhà thầu cần biết (14-9-2015)

15/09/2015 - 05:04
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 221 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 112 gói thầu

Nhà thầu cần biết (11-9-2015)

11/09/2015 - 10:03
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 219 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 104 gói thầu

Nhà thầu cần biết (10-9-2015)

10/09/2015 - 09:20
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 200 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 94 gói thầu

Nhà thầu cần biết (9-9-2015)

09/09/2015 - 09:03
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 259 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 127 gói thầu

Nhà thầu cần biết (8-9-2015)

08/09/2015 - 10:18
Trên Báo Đấu thầu số ra ngày hôm nay có tổng số 240 gói thầu đấu thầu trong nước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm…, trong đó có 127 gói thầu