VNREA : Tồn kho bất động sản giảm mạnh

Tồn kho bất động sản đang giảm nhanh và rõ rệt, kết luận này được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam VNREA đưa ra dựa trên báo cáo phát hành giữa tháng 8.