(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam Chi nhánh 2 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/10/2020 do Kho bạc Nhà nước Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 139/HĐDV-ĐGTS ngày 16/9/2020 được ký kết giữa Kho bạc Nhà nước Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản Nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe ô tô đã qua sử dụng biển kiểm soát số 62P-0699, loại xe ô tô khách (16 chỗ ngồi), nhãn hiệu: FORD, số loại: TRANSIT FCCY-E5FA, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2004, niên hạn sử dụng: 2024, Số máy: E5FA4D21228, Số khung: WFOFXXMCVF4D21228, chất lượng còn lại 20%.

- Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Long An tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản bán đấu giá ngày 29/9/2020 và ngày 30/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: liên hệ tại Kho bạc Nhà nước Long An để được hướng dẫn (Số 112, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 16.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/10/2020.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 6600201010914, tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An.

- Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và công bố ngay khi cuộc bán đấu giá bắt đầu.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 06/10/2020.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Kho bạc Nhà nước Long An (Số 112, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

7. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá tiếp thì người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Cách thức đấu giá: Người tham gia đấu giá bắt thăm số thư tự, theo số thứ tự đã bắt người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước liền kề bắt buộc tại vòng 01 và thấp nhất từ vòng trả giá thứ 02 trở đi ít nhất bằng một bước giá theo quy định.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.