(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội ủy quyền như sau:

Lô vật tư thiết bị đã qua sử dụng bán thanh lý. (Chi tiết danh mục tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 160703/CT-VVFC/TT ngày 07/6/2021 của Công ty CP định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC)

Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày 29/7/2021, đấu giá lô vật tư thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1