(BĐT) - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 như sau:

6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc và 03 xe ô tô Zace 08 chỗ được chia thành 02 lô cho mục đích thanh lý, chi tiết như sau: Lô 01: 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc. Lô 02: 03 xe ô tô Zace 08 chỗ. Lưu ý: Tài sản được bán tách riêng theo từng lô tài sản, bán theo hiện trạng thực tế tài sản. Khách hàng mua tài sản có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Ngày 29/10/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc, 3 xe ô tô 08 chỗ tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc, 3 xe ô tô 08 chỗ tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc, 3 xe ô tô 08 chỗ tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc, 3 xe ô tô 08 chỗ tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc, 3 xe ô tô 08 chỗ tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 29/10/2021, đấu giá 6 xe đầu kéo, 7 rơ mooc, 3 xe ô tô 08 chỗ tại Hà Nội ảnh 6