(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do ông Nghê Hoàng An, bà Nguyễn Huỳnh Cẩm Thanh và Agrbank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1