(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do VCB Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:

Ngày 26/11/2020, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB Chi nhánh TPHCM đối vơi Công ty TNHH Việt Trường Sơn ảnh 1