(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do ông Nghê Hoàng An, bag Nguyễn Huỳnh Cẩm Thanh và Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1