(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Ngan hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ảnh 1