Ngày 18/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên – đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tx. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, TT. Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 4.076,6 m2/13 thửa đất ký hiệu từ số 01 đến 13 thuộc Khu đất ký hiệu LP-01 thuộc khu vực quy hoạch Trung tâm cụm xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, cụ thể như sau:

Vị trí các thửa đất: Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Tổng diện tích các lô đấu giá: 4.076,6 m2, được phân thành 13 thửa đất.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể từng thửa đất như sau: 

Stt

Ký hiệu
lô đất

Diện tích

lô đất (m2)

Giá khởi điểm

Tiền đặt
trước 20%

giá khởi điểm

của TSĐG

1

1

299,2

718.080.000

143.600.000

2

2

313,2

626.400.000

125.200.000

3

3

313,6

627.200.000

125.400.000

4

4

314,0

628.000.000

125.600.000

5

5

314,2

628.400.000

125.600.000

6

6

314,4

628.800.000

125.800.000

7

7

315,0

630.000.000

126.000.000

8

8

315,3

630.600.000

126.200.000

9

9

315,6

631.200.000

126.200.000

10

10

315,9

631.800.000

126.400.000

11

11

316,1

632.200.000

126.400.000

12

12

316,4

632.800.000

126.600.000

13

13

313,7

752.880.000

150.600.000

Tổng

13

4.076,6

8.398.360.000

1.679.600.000

* Nơi có tài sản đấu giá: Buôn K62, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.398.360.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/12/2019 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/12/2019 cho đến ngày 10/12/2019.

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết Thông báo đấu giá tài sản cho đến ngày 13/12/2019. (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – Số 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, tổ 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/12/2019 đến ngày 17/12/2019 (Giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Người được tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai năm 2013.

a) Đối với cá nhân

- Nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên phát hành;

- 02 Bản sao giấy chứng minh nhân dân và 02 hộ khẩu của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc nộp bản phô tô xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá thì giấy ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;

b) Đối với tổ chức

- Người đại diện theo pháp luật nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên phát hành;

- 02 Bản sao Chứng minh nhân dân và 02 sổ hộ khẩu có chứng thực hoặc bản phô tô xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

- 02 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp đăng ký, tham gia cuộc đấu giá được thì thực hiện việc uỷ quyền theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền phải có văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (văn bản ủy quyền do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu) và bản sao giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền có chứng thực hoặc nộp bản bản phô tô xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản trước 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2019 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 2016 và sử dụng đất vào đúng mục đích theo quy hoạch.

Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ:

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0949.03.13.57.

Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P.Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39.