Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Châu, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Châu ủy quyền như sau: