Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Yên, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên ủy quyền như sau:

Tài sản: QSDĐ tại khu đất khu Suối Trắm (Phiêng Ban 1) và khu cạnh Nhà văn hoá (tiểu khu 4) thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

1.Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất khu Suối Trắm (Phiêng Ban 1) và khu cạnh nhà văn hoá (tiểu khu 4) thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên.Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tổng số thửa đất đấu giá: 05 thửa đất

- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.260,1 m2

- Tổng giá khởi điểm: 2.187.825.400 đồng (Hai tỷ một trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn, bốn trăm đồng), chi tiết cụ thể như sau:

STT

SỐ HIỆU

THỬA ĐẤT

DIỆN TÍCH (m2)

ĐƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng/m2)

GIÁ

KHỞI ĐIỂM (đồng)

TIỀN HỒ SƠ (đồng/bộ)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (đồng/thửa/ hồ sơ)

I

KHU ĐẤT SUỐI TRẮM, PHIÊNG BAN 1

875,0

126.000.000

1

Thửa đất số 5

875,0

144.000

126.000.000

100.000

20.000.000

II

KHU ĐẤT CẠNH NHÀ VĂN HOÁ, TIỂU KHU 4

385,1

2.061.825.400

1

Thửa đất số 1

89,5

5.354.000

479.183.000

200.000

80.000.000

2

Thửa đất số 2

80,3

5.354.000

429.926.200

200.000

80.000.000

3

Thửa đất số 3

87,3

5.354.000

467.404.200

200.000

80.000.000

4

Thửa đất số 4

128,0

5.354.000

685.312.000

200.000

80.000.000

TỔNG

1.260,1

2.187.825.400

* Lưu ý:

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người trúng đấu giá mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Một hồ sơ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá một thửa đất;

- Một người có thể tham gia đấu giá nhiều thửa đất;

- Tiền đặt trước không tính lãi; Tiền hồ sơ tham gia đấu giá không hoàn trả lại..

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 06/7/2018 đến 17h30ph ngày 23/7/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm bán hồ sơ:

+ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Yên (Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

+ Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian từ ngày 16/7/2018 đến ngày 17/7/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ Phòng TN&MT huyện Bắc Yên để xem vị trí thửa đất.

4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước

Trong 3 ngày 23+24+25/7/2018. Chuyển khoản cho: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc, Tài khoản số 7900.201.008330 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

* Lưu ý:

- Khách hàng tham gia đấu giá có quyền tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời gian quy định.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

5.2 Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: 8h30ph ngày 26/7/2018 (Thứ 5)

+ Địa điểm: Hội trường Chi cục thuế huyện Bắc Yên.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng theo từng thửa đất tại cuộc đấu giá.

Thời gian ghi phiếu trả giá là 05 phút, khách hàng trả giá cho nhiều thửa thì thời gian ghi phiếu là 10 phút.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh,tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

Điện thoại: (0212)3. 855.855 – 0917. 368. 080

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên (Địa chỉ: thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Điện Thoại: (0212)3 860.137./.