Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Vietinbank Chi nhánh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: