Gói thầu: Xây lắp

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Xây dựng cầu, đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 - Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Chỉ huy trưởng công trường: Có bằng đại học trở lên ngành giao thông; có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông hạng III trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.

Tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật của HSMT yêu cầu:

Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng - TCVN 5951-1995;

Cát tiêu chuẩn để thử xi măng - TCVN 139-1991;

Vữa xây dựng: Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4314-2003

Công trình xây dựng: Sai số hình học cho phép - TCVN 5593-2012.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, đối với quy mô của Gói thầu gồm cả phần đường và cầu, vị trí chỉ huy trưởng công trường nên yêu cầu đáp ứng điều kiện có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông (cầu và đường bộ) hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 1 công trình từ cấp III hoặc 2 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên. Việc HSMT quy định như trên có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Về một số tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình thi công xây dựng công trình như: hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng - TCVN 5951-1995; cát tiêu chuẩn để thử xi măng - TCVN 139-1991; yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4314-2003 đối với vữa xây dựng… đến nay đã hết hiệu lực.

Ngoài ra, HSMT yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 5593-2012 cho công trình xây dựng, sai số hình học cho phép, nhưng trên thực tế tiêu chuẩn này dành cho công tác thi công tòa nhà, sai số hình học cho phép; TCXDVN 9377-2:2012 và TCVN 9377-3:2012 là các tiêu chuẩn áp dụng với công trình dân dụng, không phù hợp với gói thầu xây cầu và đường này. HSMT cũng chưa có tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi.

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu nghiên cứu lại các tiêu chí theo quy định của pháp luật và sửa đổi HSMT để tạo điều kiện cho nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, tới thời điểm đóng thầu, BMT không phản hồi đề nghị làm rõ của nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Đối với các phản ánh của Nhà thầu, Bên mời thầu cho biết đã yêu cầu đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát lại các nội dung đề nghị làm rõ của nhà thầu. Kết quả kiểm tra cho thấy, đơn vị tư vấn có thiếu sót trong việc nhập thông tin về yêu cầu đối với chỉ huy trưởng công trường, thiếu nội dung “hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề của ít nhất 1 công trình từ cấp III hoặc 2 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên”. Một số tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình thi công xây dựng công trình cũng có nhiều sai sót như phản ánh của nhà thầu. Do đó, BMT xem xét, đề xuất Chủ đầu tư, người có thẩm quyền cho phép hủy thầu để tổ chức đấu thầu lại, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 13/11/2023, UBND huyện Văn Quan có văn bản phê duyệt huỷ thầu Gói thầu Xây lắp công trình xây dựng cầu, đường bê tông xi măng Tân Thanh 2 - Thanh Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn với lý do HSMT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chuyên đề