Gói thầu: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán mua sắm Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2024

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Khoản 4 Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT yêu cầu: “Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng về hàng hóa, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng yêu cầu trên của HSMT vi phạm quy định tại điểm k khoản 6 Điều 16, khoản 3 Điều 44 và khoản 2 Điều 48 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cụ thể là nêu điều kiện trong HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Sau khi xem xét đề nghị làm rõ của Nhà thầu, Bên mời thầu có ý kiến như sau:

Hàng hóa thuộc Gói thầu gồm nhiều loại, có một số loại mặt hàng phải đảm bảo yêu cầu an toàn về lao động theo quy chuẩn Việt Nam. Vì vậy HSMT yêu cầu nhà thầu cung cấp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhà thầu là nhà sản xuất. Tuy nhiên để tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham dự Gói thầu, Bên mời thầu điều chỉnh nội dung tại khoản 4 Mục 3 như sau:

- Đối với nhà thầu là nhà sản xuất, chỉ cần có cam kết cung cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do mình sản xuất và các tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa theo quy định.

- Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất hàng hóa thì phải có cam kết cung cấp các tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa theo quy định trước khi giao hàng.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không điều chỉnh HSMT.

Chuyên đề