Gói thầu: Thí nghiệm cọc

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Tư vấn

Dự án Trung tâm phát triển và sáng tạo nghệ thuật tạo hình của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Về nhân sự, tại Bảng số 01 Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Để tránh việc kê khai không trung thực đối với hợp đồng tương tự chứng minh năng lực của nhân sự, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu liên quan sau đây để khi cần thiết hoặc có yêu cầu kiểm tra, làm rõ hoặc đối chiếu trong quá trình thương thảo hợp đồng thì nhà thầu phải xuất trình. Bao gồm: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân của nhà thầu có xác nhận của cơ quan quản lý thuế (nếu có) trong 03 năm gần đây có tên nhân sự đang xét nếu hợp đồng chứng minh kinh nghiệm là hợp đồng của nhà thầu tham dự thầu; hoặc Tờ khai thuế thu nhập cá nhân của nhân sự có xác nhận của cơ quan quản lý thuế (nếu có) trong đó có thông tin nguồn thu nhập từ đơn vị mà cá nhân đó thực hiện hợp đồng tương tự đang xét nếu hợp đồng tương tự chứng minh năng lực, kinh nghiệm là hợp đồng với đơn vị khác nhà thầu; Trong trường hợp cần thiết mà Bên mời thầu yêu cầu cung cấp để làm rõ hoặc đối chiếu mà nhà thầu cố tình không làm rõ hoặc không cung cấp thông tin thì nhà thầu có thể bị coi là vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật đấu thầu 2023.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết, theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu có thể đề xuất nhân sự chủ chốt thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê. Do đó, khi thực hiện các hợp đồng tương tự, nhà thầu hoàn toàn có thể thuê nhân sự của đơn vị khác để thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký. Nhà thầu sẽ trả tiền phí chuyên gia cho đơn vị cho thuê theo đúng hợp đồng đã ký. Thu nhập cá nhân được kê khai tại đơn vị mà nhà thầu đi thuê.

Trong trường hợp trên, HSMT đang yêu cầu trái với quy định.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 12/4/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời. Theo đó, tiếp nhận ý kiến kiến nghị của Nhà thầu và đã tiến hành sửa đổi nội dung ghi chú phần nhân sự tại Bảng số 01 (webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 10/4/2024, Chủ đầu tư phê duyệt HSMT sửa đổi và gia hạn thời điểm đóng thầu.

Chuyên đề