Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm hạng mục 1: Nhà đa năng; hạng mục 2: Nâng cấp các dãy phòng; hạng mục 3: Sân, hàng rào)

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Trường THCS Vị Thắng

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Trong Phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật Chương V Yêu cầu về kỹ thuật tại Mục III Các bản vẽ của HSMT có nêu: Đính kèm theo HSMT là một bộ bản vẽ thiết kế thi công đã được thẩm tra và phê duyệt.

Tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu một số nhân sự chủ chốt như sau: Cán bộ kỹ thuật phụ trách quản lý hồ sơ chất lượng, khối lượng, tiến độ yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành kinh tế xây dựng. Cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành bảo hộ lao động. Cán bộ kỹ thuật phụ trách kết cấu khung kèo thép yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành cơ khí.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu thấy rằng, HSMT nêu đính kèm theo HSMT là một bộ bản vẽ thiết kế thi công đã được thẩm tra và phê duyệt, tuy nhiên, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa thấy đính kèm theo. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu bổ sung.

HSMT có yêu cầu một số nhân sự chủ chốt, theo nhà thầu, yêu cầu này chưa phù hợp với quy mô Gói thầu, gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Cụ thể như:

Cán bộ kỹ thuật phụ trách khối lượng, thanh toán yêu cầu có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành kinh tế xây dựng là không phù hợp, vì hiện nay hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đều là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ, việc yêu cầu nhà thầu huy động nhân sự có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng là gây khó khăn cho các nhà thầu, do các kỹ sư thuộc chuyên ngành xây dựng hoàn toàn đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm nhận công việc này.

Cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động là chưa phù hợp, vì với quy mô và tính chất của Gói thầu, kỹ sư chuyên ngành xây dựng có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động có thể đảm nhận công việc này.

Cán bộ phụ trách kết cấu khung kèo thép yêu cầu có bằng đại học hoặc cao hơn chuyên ngành cơ khí là không phù hợp với tính chất công việc của Gói thầu, vì khối lượng vì kèo thép nhỏ, kết cấu đơn giản, kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm nhận công việc này. Trong khi đó, HSMT đã mời 2 cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công xây dựng chuyên ngành kỹ sư dân dụng hoặc kỹ thuật xây dựng đủ khả năng đảm nhận công việc triển khai thi công kết cấu kèo thép.

Để đảm bảo tính cạnh tranh cho Gói thầu, đề nghị Bên mời thầu xem xét, sửa đổi các nội dung HSMT cho phù hợp và không gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây sự cạnh tranh không bình đẳng theo quy định tại điểm k khoản 6 Điều 16 và khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 24/5/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời như sau:

Đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt: HSMT được lập theo hướng dẫn tại Mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT. Quy mô Gói thầu được thể hiện tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật của HSMT được phê duyệt bao gồm nhiều hạng mục công trình khác nhau, do đó phải yêu cầu các cán bộ kỹ thuật có chuyên ngành phù hợp để nhà thầu tổ chức triển khai theo đúng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Do đó, HSMT của Gói thầu được lập dựa trên quy mô Gói thầu và các hướng dẫn cụ thể nêu trên là hoàn toàn phù hợp và không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Tuy nhiên, để tăng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cho Gói thầu, theo đề xuất của đơn vị tư vấn đấu thầu, Bên mời thầu sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật, yêu cầu nhân sự chủ chốt trong HSMT.

Các nội dung khác Bên mời thầu không sửa đổi do đơn vị tư vấn đấu thấu đã đề xuất phù hợp theo các quy định và quy mô của Gói thầu.

Đối với các tài liệu đính kèm theo HSMT: Bên mời thầu sẽ đính kèm đầy đủ các tài liệu về thiết kế theo quy định của HSMT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 24/5/2024, Chủ đầu tư đã ban hành Văn bản số 1582/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung HSMT Gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường THCS Vị Thắng. Theo đó, có một số nội dung điều chỉnh, bổ sung như sau:

Đối với yêu cầu Cán bộ kỹ thuật phụ trách kết cấu khung kèo thép, sửa thành: “Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn chuyên ngành cơ khí hoặc chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Có xác nhận của chủ đầu tư đã từng tham gia 01 công trình tương tự Gói thầu có kết cấu khung nhịp lớn dạng khung, cấp III (kèm theo tài liệu chứng minh công trình mà nhân sự tham gia: Hợp đồng, dự toán theo hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình).

- Kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

* Lưu ý: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ bản gốc bằng cấp, chứng chỉ của các nhân sự chủ chốt để Bên mời thầu xác minh khi có yêu cầu. Trường hợp nhà thầu không có đủ bản gốc các tài liệu đã kê khai trong HSDT thì HSDT của nhà thầu được xem là không đáp ứng”.

Đối với yêu cầu Cán bộ kỹ thuật phụ trách quản lý hồ sơ chất lượng, khối lượng, tiến độ, sửa thành: “Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc chuyên ngành xây dựng”.

- Có xác nhận của chủ đầu tư đã từng tham gia 01 công trình tương tự Gói thầu (kèm theo tài liệu chứng minh công trình mà nhân sự tham gia: Hợp đồng, dự toán theo hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình).

- Kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

* Lưu ý: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ bản gốc bằng cấp, chứng chỉ của các nhân sự chủ chốt để Bên mời thầu xác minh khi có yêu cầu. Trường hợp nhà thầu không có đủ bản gốc các tài liệu đã kê khai trong HSDT thì HSDT của nhà thầu được xem là không đáp ứng”.

HSMT điều chỉnh, bổ sung đã được đăng tải và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đến 08 giờ 00 ngày 30/5/2024 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Chuyên đề