Gói thầu: Sửa chữa các khoa thuộc Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự toán mua sắm Sửa chữa các khoa thuộc Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Huy Thắng

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bản số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt thuộc Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động.

Cán bộ kỹ thuật phụ trách khối lượng, thanh toán: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng.

Tại Bản số 03 Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu thuộc Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Máy cắt đá CNC tự động; máy bo cạnh đá granite cầm tay.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động là chưa phù hợp vì với quy mô và tính chất của Gói thầu, kỹ sư chuyên ngành xây dựng có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động là có thể đảm nhận công việc.

Đối với cán bộ kỹ thuật phụ trách khối lượng, thanh toán yêu cầu trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng, Nhà thầu cho biết, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ, do vậy HSMT yêu cầu nhân sự có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng là gây khó khăn cho các nhà thầu do các kỹ sư thuộc chuyên ngành xây dựng hoàn toàn đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm nhận công việc.

Về yêu cầu máy cắt đá CNC tự động và máy bo cạnh đá granite cầm tay, Nhà thầu cho rằng, với khối lượng ốp đá rất ít (2,16 m2) thì chỉ cần máy cắt gạch đá hoàn toàn có thể làm công việc này.

Với các lập luận trên, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu sửa đổi HSMT như sau:

Đối với vị trí cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Bảo hộ lao động hoặc kỹ sư xây dựng có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động.

Đối với vị trí cán bộ kỹ thuật phụ trách khối lượng, thanh toán: Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng, hoặc kỹ sư xây dựng có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng III trở lên còn hiệu lực.

Điều chỉnh máy cắt đá CNC tự động; máy bo cạnh đá granite cầm tay: Máy cắt gạch đá công suất tối thiểu 1,7kW.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ: Không có.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 10/5/2024, Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu từ ngày 13/5 đến ngày 16/5/2024.

Ngày 13/5/2024, Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang có văn bản sửa đổi HSMT theo như nội dung đề nghị của Nhà thầu.

Chuyên đề