Gói thầu số 9 (XL01-QT1): Thi công xây dựng Khu nhà trực vận hành và nhà ở cho CBCNV thực hiện nhiệm vụ vận hành Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại khoản 4 Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự Mục 2.1 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu:

“- 02 công trình có: loại kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường giao thông kết cấu móng cấp phối đá dăm, mặt bê tông nhựa nóng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, điện hạ thế, trạm xử lý nước thải, cấp: III, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là: 23.000.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ 46.000.000.000 VND, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ…”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công các công việc cụ thể đường giao thông kết cấu móng cấp phối đá dăm, mặt Bê tông nhựa nóng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, điện hạ thế, trạm xử lý nước thải là đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm khoản 3, Điều 44 của Luật Đấu thầu.

Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn quy định đối với kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự chỉ bao gồm 02 yếu tố đó là “loại kết cấu” và “cấp công trình” (ở đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, dẫn chiếu theo Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD). Do đó, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có tới 2 hợp đồng tương tự gồm đầy đủ các hạng mục chi tiết, cụ thể như trên là trái quy định và hạn chế nhà thầu. Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu sửa lại yêu cầu này.

Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu xem xét loại bỏ, sửa đổi những tiêu chí không phù hợp ra khỏi HSMT.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia về đấu thầu, HSMT yêu cầu tới 2 hợp đồng tương tự với kinh nghiệm thực hiện nhiều hạng mục công việc cụ thể trong 1 hợp đồng sẽ làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu (pháp luật đấu thầu chỉ quy định tối thiểu 1 hợp đồng tương tự).

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 06/6/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời Nhà thầu như sau: Gói thầu số 9 (XL01-QT1) gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau, là trường hợp công trình không có trong Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD, nên phải đưa ra quy định tính tương tự về bản chất của công trình. HSMT quy định về hợp đồng tương tự với nhiều hạng mục cụ thể như trên là để phù hợp với tính chất và phạm vi công việc của Gói thầu, phù hợp với quy định của Thông tư 06/2021/TT-BXD.

Do đó, HSMT với nội dung như trên đảm bảo tính cạnh tranh của Gói thầu và không hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề