Gói thầu số 09: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Nâng cấp Trạm bơm Đồng Vinh

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hữu Thịnh

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Chương III của HSMT yêu cầu: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự của nhà thầu: nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi) tương tự với công trình đang xét, cấp: cấp 4.

Tại trang số 15 của hồ sơ TKBVTC[A1] , hạng mục bản vẽ chi tiết rọ đá kích thước (2x1x0,5)m: Rọ đá lưới thép, dây lưới D2,7mm; tại trang số 45 đến trang số 50 của hồ sơ TKBVTC, hạng mục bố trí chung rọ đá: Rọ đá bọc nhựa PVC (2x1x0,5)m.

Tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật: Không đính tệp tin yêu cầu về cầu kỹ thuật giới thiệu quy mô của Gói thầu, Dự án; tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Không đính tệp tin Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về việc HSMT không đính kèm một số tệp tin, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu bổ sung những nội dung nêu trên và yêu cầu làm rõ hạng mục rọ đá trong hồ sơ TKBVTC (rọ đá lưới thép (2x1x0,5)m hay là rọ đá bọc nhựa PVC (2x1x0,5)m) để có cơ sở lập biện pháp thi công.

Về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, Nhà thầu nhận thấy, Gói thầu thi công nhiều hạng mục khác nhau bao gồm: Tháo dỡ; nhà trạm bơm; bể hút và gia cố mái; bể xả nhà bơm; kè gia cố rọ đá; đường dẫn vào nhà bơm; biện pháp thi công; cấp nước tưới duy trì sản xuất trong quá trình thi công; hệ thống điện trong nhà bơm; kênh máng; kênh 40x50; cống tưới tả tại K0+174; cống tưới làm mới tại cống tưới tiêu kết hợp; cống tưới làm mới tại cống tưới tiêu kết hợp; tuyến kênh 60x70, L=228 tại K4+551; bổ sung đậy đan bê tông đã có; và phần chi phí thiết bị.

Do Gói thầu có nhiều hạng mục như nêu trên, các hạng mục có tính chất khác nhau, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ nội dung “Công trình có: loại kết cấu: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi) tương tự với công trình đang xét” là như thế nào. “Tương tự” đảm bảo có tất cả các hạng mục của Dự án hay “tương tự” hạng mục có giá trị lớn nhất hay “tương tự” có bao nhiêu hạng mục là đảm bảo đạt yêu cầu, theo quy định cụ thể nào.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 13/5/2024, Bên mời thầu có văn bản làm rõ về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Trong văn bản, Bên mời thầu cho biết, theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 04/04/2024 của UBND xã Hành Nhân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Trạm bơm Đồng Vinh, thì đây là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi) cấp IV. Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm các công trình thủy lợi như công trình hồ nước; công trình đập, trạm bơm nước; công trình đường ống dẫn nước, mương, kênh rạch; công trình trình chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và các công trình nông nghiệp khác.

Để các nhà thầu tham gia dự Gói thầu không hiểu sai về quy mô của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, HSMT yêu cầu 02 công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình thủy lợi) tương tự với công trình đang xét; Cấp IV.

Như vậy, liên quan đến đề nghị làm rõ kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, Bên mời thầu cho biết HSDT phải đáp ứng hợp đồng tương tự ở các hạng mục chính và phần điện.

Về đề nghị làm rõ HSMT không có các tệp tin đính kèm theo quy định, ngày 15/5/2024 Bên mời thầu đã có văn bản trả lời, trong đó đưa ra lý do đính kèm nhầm tệp tin hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ở Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và Phần 2, Chương V Yêu cầu về kỹ thuật, và mong các nhà thầu thông cảm.

Trong văn bản trả lời nêu trên, Bên mời thầu đưa toàn bộ nội dung Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III và Phần II Chương V Yêu cầu về kỹ thuật vào trong văn bản.

Về yêu cầu làm rõ loại rọ đá trong hồ sơ TKBVTC, Bên mời thầu cho biết sau khi kiểm tra hồ sơ, đối chiếu tiên lượng tính toán và dự toán xây dựng đã được phê duyệt thì rọ đá sử dụng cho công trình là loại rọ đá lưới thép không bọc nhựa PVC có kích thước (2x1x0,5)m. Trong hồ sơ TKBVTC từ trang 45 đến trang 50 còn thể hiện chữ bọc nhựa PVC của hạng mục rọ đá lưới thép là nhầm lẫn.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu không cập nhật HSMT sửa đổi.

Chuyên đề