Gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Một số hàng hóa có số lượng khác giữa Mẫu số 01A Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV Biểu mẫu mời thầu và Chương V Yêu cầu kỹ thuật

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng tại Phạm vi cung cấp

Khối lượng tại Yêu cầu kỹ thuật

10

7. Bình chữa cháy

Bình

38

19

20

4. Bình chữa cháy

Bình

12

6

45

4. Bình chữa cháy

Bình

10

5

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ về số lượng hàng hóa và thống nhất trong HSMT để tạo thuận lợi cho Nhà thầu khi tham dự thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 03/6/2024, Bên mời thầu trả lời Nhà thầu như sau:

Hàng hóa giữa Mẫu số 01A Phạm vi cung cấp hàng hóa và Chương V Yêu cầu về kỹ thuật: Bên mời thầu đính chính lại khối lượng tại phạm vi cung cấp và khối lượng mời thầu cụ thể như sau:

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng tại Mẫu số 01A Phạm vi cung cấp hàng hóa

Khối lượng mời thầu

I

PHBM ngoại ngữ cấp Tiểu học


Bình chữa cháy

Bình

19

19

II

PHBM ngoại ngữ cấp THCS


Bình chữa cháy

Bình

6

6

III

PHBM ngoại ngữ cấp THPT


Bình chữa cháy

Bình

5

5

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 1204/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT. HSMT điều chỉnh được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Gói thầu đã được gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đến 10h00 ngày 15/6/2024 với lý do sửa đổi HSMT.

Chuyên đề