Gói thầu: Gói thầu số 01XL Thi công xây lắp

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Khu dân cư phía Tây UBND xã An Mỹ

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Đối với phương thức lựa chọn nhà thầu, HSMT quy định: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Đối với phương pháp đánh giá HSDT, HSMT quy định: Đánh giá về tài chính: Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

Tại điểm 4 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự phải là loại công trình hạ tầng kỹ thuật/giao thông, cấp IV.

Đối với các nhân sự chủ chốt, tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Mục 2 Chương III, HSMT yêu cầu Vị trí Chỉ huy trưởng (trường hợp là nhà thầu liên danh: Từng thành viên trong liên danh phải có ít nhất 01 nhân sự thỏa mãn yêu cầu tương ứng phần công việc đảm nhận): Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Hạ tầng kỹ thuật hoặc Giao thông.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Đối với phương thức lựa chọn nhà thầu, Nhà thầu cho rằng, theo quy định tại khoản b điểm 1 Điều 31 Chương II Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ của Luật Đấu thầu 2023, thì phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 31 Điều khoản chuyển tiếp thuộc Chương IV Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT thì đối với gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã đăng tải hoặc chưa đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) nhưng đến ngày 01 tháng 01 năm 2024 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định của Luật này.

Tuy nhiên, Nhà thầu nhận thấy, HSMT phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 06/02/2024 nhưng không điều chỉnh lại phương thức lựa chọn nhà thầu là không phù hợp với quy định.

Đối với phương pháp đánh giá HSDT, Nhà thầu cho rằng, theo quy định tại khoản a điểm 3 Điều 58 Chương V Phương pháp đánh giá HSDT của Luật Đấu thầu 2023 thì phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá áp dụng đối với gói thầu hàng hóa, xây lắp có đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao mà không áp dụng được phương pháp giá đánh giá. Đồng thời tại Mẫu HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT tại Mục 4.3 Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá cũng có ghi rõ phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu xây lắp khi không áp dụng được phương pháp giá đánh giá và việc áp dụng phương pháp giá thấp nhất không đạt được mục tiêu về hiệu quả kinh tế.

Do đó, Nhà thầu cho rằng, việc Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá về tài chính bằng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá là không tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu 2023.

Đối với yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, Nhà thầu cho biết, theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD, yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự chỉ ghi loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu. Trường hợp công trình thuộc gói thầu không có trong Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì HSMT phải đưa ra quy định tính tương tự về bản chất của công trình đối với cấp công trình xác định theo Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD. Do đó, Nhà thầu cho rằng, việc HSMT đưa yêu cầu nêu trên là không tuân thủ theo quy định hiện hành.

Đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt, Nhà thầu cho biết, trong trường hợp nhà thầu là thành viên liên danh đảm nhận phần hệ thống điện thì nhân sự vị trí chỉ huy trưởng của thành viên đó cũng bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu nêu trên là không phù hợp, máy móc.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ: Không có.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Sau khi tiếp nhận đề nghị làm rõ của nhà thầu, ngày 26/02/2024, Bên mời thầu hủy thông báo mời thầu gói thầu nêu trên với lý do phương thức lựa chọn nhà thầu không đúng với quy định của Luật Đấu thầu năm 2023.

Chuyên đề