Gói thầu: Gói số 3 Tham quan thực tế tại thành phố Ninh Bình cho sinh viên Khóa 47-CLC

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Tham quan thực tế tại Thành phố Ninh Bình cho sinh viên K47-CLC

Bên mời thầu: Học viện Ngoại giao

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại mục CDNT 10.8 Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu, HSMT yêu cầu nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:

- Quyết định thành lập; Chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh có dịch vụ tư vấn phù hợp với gói thầu.

- Báo cáo tài chính các năm 2021, 2022, 2023 và bản chụp chứng thực một trong các tài liệu dưới đây:

+ Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong các năm 2022, 2023;

+ Tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai;

+ Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm 2022, năm 2023.

- Tối thiểu 01 hợp đồng có tính chất tương tự khoảng thời gian từ năm 2021-nay (nhà thầu phải đính kèm bản chụp được công chứng hoặc bản gốc): hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc biên bản thanh lý hợp đồng, và hóa đơn VAT.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu nhận thấy, việc HSMT yêu cầu nhà thầu nộp tài liệu “Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh có dịch vụ tư vấn phù hợp với Gói thầu” là hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Điều này được quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT: “Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, bảng dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong HSMST, HSMT được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Chủ đầu tư, Bên mời thầu không được đính kèm các file yêu cầu khác về bảng dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong HSMST, HSMT. Bảng dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm không phải là bản được số hóa dưới dạng webform sẽ không được coi là một phần của HSMST, HSMT và nhà thầu không phải đáp ứng các yêu cầu này”. Nhà thầu cho rằng, giấy phép đăng ký kinh doanh nhà thầu nộp khi đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã được thẩm định và phê duyệt. Do vậy, yêu cầu này là không cần thiết.

Ngoài ra, Nhà thầu cũng thấy, với những yêu cầu nêu trên, Bên mời thầu đang vi phạm quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP:

Điều 79. Quy trình chào hàng cạnh tranh

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

a) Hồ sơ mời thầu được lập căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 của Nghị định này. Nội dung hồ sơ mời thầu bao gồm: thông tin tóm tắt về dự án, dự toán mua sắm, gói thầu; chỉ dẫn nhà thầu; bảng dữ liệu đấu thầu; tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; tiêu chuẩn đánh giá về tài chính theo phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, hồ sơ mời thầu có thể bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc không bao gồm tiêu chuẩn này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hồ sơ mời thầu không yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm”.

Theo quy định tại Mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (Webform): “Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp HSDT)”.

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét, sửa đổi các nội dung không phù hợp trong HSMT để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 23/5/2024, Học viện Ngoại giao quyết định sửa đổi HSMT tại Mục CDNT 10.8 Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan. Cụ thể:

Mục E-CDNT 10-8 Chương II Bảng dự liệu đấu thầu sửa đổi thành:

- Quyết định thành lập, Chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh có dịch vụ tư vấn phù hợp với Gói thầu.

- Báo cáo tài chính các năm 2021, 2022, 2023 và bản chụp chứng thực một trong các tài liệu dưới đây:

+ Văn bản xác nhận không nợ thuế của cơ quan quản lý thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đến thời điểm hiện tại.

+ Tối thiểu 01 hợp đồng có tính chất tương tự khoảng thời gian từ năm 2021-nay (nhà thầu phải đính kèm bản chụp được công chứng hoặc bản gốc): hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc biên bản thanh lý hợp đồng, và hóa đơn VAT”.

Các nội dung còn lại trong HSMT đã phát hành được giữ nguyên. Nhà thầu tham dự thầu lấy nội dung sửa đổi HSMT trong công văn này làm cơ sở để thực hiện các bước tham dự thầu theo quy định.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Gói thầu đã được gia hạn thời điểm đóng thầu đến 11 giờ 00 ngày 25/5/2024 với lý do sửa đổi HSMT.

Chuyên đề