Gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm cho bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm cho bệnh viện

Bên mời thầu: Bệnh viện Nhân Dân 115

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải y tế lây nhiễm phải được ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Tại khoản 3 Chương V của HSMT yêu cầu:

Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm cho Bệnh viện

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ báo cáo đánh giá HSDT và văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Nhân dân 115, ngày 9/10/2023, Công ty CP Kho vận Ngoại thương Mộc An Châu đã kiến nghị Chủ đầu tư về việc bị loại do HSDT không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Nhà thầu cho biết, theo báo cáo đánh giá HSDT, Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu không đạt ở các nội dung sau: “HSDT không có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Phụ lục 4 đính kèm giấy phép môi trường (GPMT) không ghi phương tiện vận chuyển”; và “Cam kết và phương pháp luận của HSDT không có nội dung chịu trách nhiệm phân loại rác”, giải pháp và phương pháp luận tại HSDT cũng không có nội dung này, nên HSDT của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Trong văn bản kiến nghị, Nhà thầu cho biết HSDT đã đính kèm Giấy phép môi trường số 140/GPMT-BTNMT ngày 7/7/2022 và Văn bản số 01/2023/CVNM-mAc ngày 1/6/2023 thông báo và cung cấp tài khoản lắp đặt thiết bị định vị đối với các phương tiện vận chuyển chất thải theo quy định tại Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 69 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trên phương tiện vận chuyển chất thải có đủ thiết bị PCCC theo quy định, có lắp thiết bị GPS định vị và thiết bị giám sát hành trình.

Về cam kết phân loại rác, Nhà thầu cho biết HSDT có cam kết đáp ứng về phương tiện vận chuyển, dụng cụ, thiết bị lưu chứa theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và các quy định hiện hành.

Theo nội dung giải trình như trên, Nhà thầu khẳng định HSDT đáp ứng đầy đủ, đạt các tiêu chí của HSMT và đề nghị Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh báo cáo đánh giá HSDT và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu để bảm đảm Gói thầu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Bình luận về trường hợp này, các chuyên gia cho rằng, lý do GPMT không ghi phương tiện vận chuyển nên loại nhà thầu là không đúng, vì GPMT được cấp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bao gồm thông tin chi tiết về đăng ký phương tiện vận chuyển và tích hợp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Hơn nữa, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT nêu rõ, trường hợp HSMT yêu cầu không phù hợp thì không được loại nhà thầu.

Đối với lý do loại nhà thầu vì các nhà thầu không chào công việc "phân loại rác", các chuyên gia cho rằng có cơ sở. Do Bệnh viện (chủ nguồn thải) không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ xử lý chất thải nên mới đấu thầu để thuê đơn vị cung cấp dịch vụ làm thay. Một khi trúng thầu thì toàn bộ trách nhiệm của chủ nguồn thải sẽ được chuyển giao cho nhà thầu, khi đó nhà thầu trúng thầu phải đảm nhiệm công việc từ khâu phân loại rác, thu gom, vận chuyển cho đến xử lý.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Liên quan đến lý do đánh giá HSDT của Công ty CP Kho vận Ngoại thương Mộc An Châu không đạt yêu cầu vì “không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Phụ lục 4 đính kèm giấy phép môi trường (GPMT) không ghi phương tiện vận chuyển”, Bên mời thầu giải trình: “Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu “phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải y tế lây nhiễm phải được ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại”. HSDT của Công ty chỉ liệt kê phương tiện vận chuyển theo Công văn số 01/2023/CVNM-mAc thông báo danh sách phương tiện vận chuyển chất thải. Đồng thời, trong GPMT nộp kèm HSDT cũng không thể hiện danh mục phương tiện vận chuyển theo nội dung yêu cầu tại Mục 2 Chương III của HSMT. Do đó, Chủ đầu tư kết luận HSDT không đạt”.

Về việc đánh giá “cam kết và phương pháp luận của HSDT không có nội dung phân loại rác”, Bệnh viện lý giải, Mục 3 Chương V của HSMT yêu cầu: “Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm cho Bệnh viện. Thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm việc phân loại rác theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế”. Tuy nhiên, HSDT của Công ty CP Kho vận Ngoại thương Mộc An Châu không có cam kết nội dung “chịu trách nhiệm phân loại rác”, giải pháp và phương pháp luận tại HSDT cũng không có nội dung này, nên HSDT của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Việc yêu cầu thực hiện cam kết phân loại rác trong HSMT dựa trên nguyên tắc thỏa thuận về cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của Bên mời thầu. Để thực hiện đáp ứng về dịch vụ, Công ty CP Kho vận Ngoại thương Mộc An Châu phải đáp ứng điều kiện cần và đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự về thỏa thuận hợp đồng. Theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT thì trách nhiệm phân loại là của chủ nguồn thải, nhưng không có quy định về việc không được phép chuyển giao trách nhiệm/chuyển giao một phần trách nhiệm phân loại cho bên thứ ba thông qua các thỏa thuận hợp pháp mà pháp luật không cấm, và đây là một trong các điều kiện cần và đủ trong các yêu cầu của HSMT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư bảo lưu kết quả đánh giá HSDT lần 1 và lần 2 đối với Nhà thầu Công ty CP Kho vận Ngoại thương Mộc An Châu và quyết định hủy thầu đã ban hành.

Chuyên đề