Gói thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Bên mời thầu: Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Bảng số 1 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm đóng thầu. Trong đó hợp đồng tương tự là hợp đồng có tính chất tương tự về chủng loại xi măng có mã HS theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính là HS 25.23.xx.xx, có quy mô (giá trị) tối thiểu: 93.263.527.000 tỷ đồng.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 16/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định, Công ty CP Dịch vụ - Thương mại Quy Nhơn đã có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư về kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong văn bản, Nhà thầu cho rằng, Tổ chuyên gia thuộc Bên mời thầu đã đánh giá về năng lực thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự của Nhà thầu không đúng với quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các thông tư hướng dẫn. Trong HSDT, Nhà thầu đính kèm Hợp đồng số KH0609/2020/QN-NH ngày 1/1/2020 ký kết với Công ty CP Bê tông Nhơn Hội, giá trị 140.000.000.000 đồng, thời gian thực hiện là 5 năm (kể từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020); kèm biên bản nghiệm thu, bảng kê hóa đơn từ năm 2020 đến năm 2023 với giá trị là 117.156.132.401 đồng, lớn hơn mức HSMT yêu cầu (93.263.527.000 đồng). Tuy nhiên, Tổ chuyên gia đánh giá không đạt với lý do giá trị hợp đồng tương tự năm 2020 (có giá trị nghiệm thu là 32.726.922.300 đồng) không thuộc khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến thời điểm đóng thầu theo như yêu cầu của HSMT.

Không đồng tình với cách đánh giá nêu trên, Nhà thầu cho rằng, Tổ chuyên gia đã có sự nhầm lẫn, hiểu sai quy định pháp luật về đấu thầu trong việc xem xét, đánh giá hợp đồng tương tự. Theo hướng dẫn tại mẫu HSMT mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, “hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng”. Đối chiếu quy định này, Nhà thầu khẳng định phần giá trị thực hiện năm 2020 là giá trị năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu trong cùng một hợp đồng, là một phần không thể tách rời với tổng giá trị đã hoàn thành là 117,156 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm nghiệm thu gần nhất (31/12/2023), Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của HSMT.

Theo đó, nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu thực hiện rà soát, đánh giá lại HSDT trên cơ sở tham vấn ý kiến cơ quan chuyên môn về đấu thầu tại địa phương (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định).

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, phân tích, bình luận của chuyên gia:

Theo một chuyên gia đấu thầu, pháp luật về đấu thầu quy định, hợp đồng tương tự có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý, nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét; trong đó, thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. Trong trường hợp này, Tổ chuyên gia không thể bóc tách giá trị thanh toán/nghiệm thu theo từng giai đoạn để xác định giá trị hoàn thành của hợp đồng tương tự, mà phải xác định tổng giá trị tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày nghiệm thu trước thời điểm đóng thầu. Do đó, kiến nghị của Nhà thầu là có cơ sở.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 29/5/2024, Sở Tài chính Bình Định có văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu. Trong văn bản, Sở Tài chính Bình Định cho biết, việc đánh giá tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự của Nhà thầu được căn cứ theo Hợp đồng số KH0609/2020/QN-NH ngày 1/1/2020 ký kết với Công ty cổ phần Bê tông Nhơn Hội. Nhà thầu cung cấp bảng kê và các biên bản nghiệm thu hàng hóa từ năm 2020 đến năm 2023 với giá trị là 117.156.132.401 đồng. Trong đó, hợp đồng đã thực hiện và nghiệm thu năm 2020 có giá trị là 32.726.922.300 đồng (biên bản nghiệm thu ký ngày 31/12/2020) không đáp ứng trong khoảng thời gian quy định theo yêu cầu của HSMT.

Như vậy, giá trị hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện (được nghiệm thu) trong khoảng thời gian quy định kể từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm đóng thầu (theo yêu cầu của HSMT) mà Nhà thầu cung cấp trong HSDT là 84.429.210.101 đồng.

Do đó, HSDT của Nhà thầu không đáp ứng tiêu chí về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự theo yêu cầu của HSMT.

Sở Tài chính Bình Định cho biết, việc đánh giá HSDT của Nhà thầu là hoàn toàn đúng theo quy định, đảm bảo khách quan, minh bạch và công bằng.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Văn bản số 113/QĐ-STC ngày 16/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Chuyên đề