Gói thầu: Bảo hiểm cháy nổ các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán mua sắm Bảo hiểm cháy nổ các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024 Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại mẫu số 01A Phạm vi cung cấp thuộc Chương IV- Webform trên hệ thống, Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu như sau:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

1

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (**) bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024, Xí nghiệp CKCB 30/4

Theo quy định tại Chương V

80,434,289,710

đồng

2

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024, Xí nghiệp CKCB Quản Lợi

Theo quy định tại Chương V

56,039,414,712

đồng

3

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024, Phòng Quản lý Chất lượng

Theo quy định tại Chương V

10,330,942,377

đồng

4

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long

Theo quy định tại Chương V

29,183,521,186

đồng

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Theo bảng danh mục trên thì khối lượng mời thầu chưa đúng với khối lượng dịch vụ bảo hiểm nên nhà thầu không thể nhập đơn giá bảo hiểm. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu điều chỉnh “Khối lượng mời thầu” đúng với khối lượng dịch vụ bảo hiểm để nhà thầu có thể nhập đơn giá bảo hiểm.

Căn cứ Văn bản số 431/CSBL–CN ngày 08/5/2024 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Nhà thầu nhận thấy yêu cầu bảo hiểm xe cứu thương 93B-013.45 tại đơn vị Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long trong danh mục các dịch vụ yêu cầu cung cấp.

Nhà thầu cho rằng xe cứu thương thuộc phạm vi của bảo hiểm cháy nổ các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc là không hợp lý, do vậy đề nghị Bên mời thầu làm rõ xe cứu thương tham gia theo loại hình bảo hiểm nào: Trách nhiệm dân sự/vật chất xe.

Trả lời giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 08/5/2024, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long có Văn bản số 431/CSBL-CN về việc điều chỉnh Mẫu số 01A Phạm vi cung cấp (bao gồm danh mục chi tiết các dịch vụ yêu cầu cung cấp). Nội dung làm rõ của Nhà thầu được điều chỉnh như sau:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng mời thầu

Đơn vị tính

1

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (**) bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024, Xí nghiệp CKCB 30/4

Theo quy định tại Chương V

1

gói

2

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024, Xí nghiệp CKCB Quản Lợi

Theo quy định tại Chương V

1

gói

3

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024, Phòng Quản lý Chất lượng

Theo quy định tại Chương V

1

gói

4

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long

Theo quy định tại Chương V

1

gói

Về yêu cầu bảo hiểm xe cứu thương, Bên mời thầu ghi nhận ý kiến của Nhà thầu và đồng ý loại tài sản này ra khỏi danh mục bảo hiểm trong Gói thầu Bảo hiểm cháy nổ các rủi ro đặc biệt bao gồm cháy nổ bắt buộc năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 08/5/2024, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long có Văn bản điều chỉnh HSMT và cập nhật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chuyên đề