Đấu thầu qua mạng tăng gấp 7 lần

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư  vừa cho biết, năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHĐT-BTC (TT07), số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng đạt 3.327 gói thầu, tăng gấp 7 lần so với năm 2015.
Đấu thầu qua mạng tăng gấp 7 lần

Tuy nhiên, chỉ có 2.130 gói thầu đã đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, với tổng giá gói thầu là 3.020 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 2.720 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 9%.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực hàng hóa có tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng cao nhất (2.448 gói), chiếm 74% tổng số gói thầu. Tiếp theo là lĩnh vực xây lắp có tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng chiếm 18% (612 gói).

Kết quả thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, 95% trong tổng số các gói thầu đấu thầu qua mạng trong năm 2016 là các gói thầu có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng (3.165 gói). Trung bình có 2,6 nhà thầu tham gia 1 gói thầu được đấu thầu qua mạng.

Theo lộ trình quy định tại TT07 thì năm 2016 phải lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu đạt 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng trên thực tế tỷ lệ này chỉ đạt 5,74%.

Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, theo lộ trình  phải lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tối thiểu 10% trong khi thực tế triển khai mới chỉ đạt 4,42%.

Theo nhận định, việc triển khai đấu thầu qua mạng chưa đảm bảo lộ trình theo yêu cầu của Chính phủ. Ngay trong năm đầu tiên thực hiện theo lộ trình quy định tại TT07, có đến 65/119 đơn vị không thực hiện gói thầu nào qua mạng, các đơn vị còn lại hầu hết có thực hiện nhưng tỷ lệ rất thấp.               

Thùy Trâm