(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá và đầu tư tài chính LANDPRO thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1(HĐ 76-2): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AO 040167; diện tích 378,6 m2 trong đó 100 m2 đất ở và 278,6 m2 đất vườn, thửa đất số: 239, tờ bản đồ số: 57, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 26/12/2008, cho hộ ông Nguyễn Đức Toàn và bà Đỗ Thị Ngọc. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và cửa hàng 1 tầng. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để cho công ty cổ phần Toàn Ngọc vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu phố, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 5.774.000.000 đồng

1.1.2. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 77-2):

1.2.1. Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số BB 337473; diện tích 43 m2 đất ở tại đô thị, thửa đất 116, tờ bản đồ 43, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 23/9/2010, cho bà Bùi Thị Cập và ông Nguyễn Đức Phước.

1.2.2. Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AP 471115; diện tích 46,9 m2 đất ở, thửa đất 117, tờ bản đồ 43.Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 02008 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/12/2009, cho bà Bùi Thị Cập.

1.2.3. Tài sản gắn liền với 2 thửa đất: 1 nhà 7 tầng

Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để cho công ty TNHH XD & TM Đức Phước vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu phố, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  1.2.4. Giá khởi điểm: 5.574.660.000 đồng

1.2.5. Khoản tiền đặt trước: 290.000.000 đồng

  1.2.6. Bước giá: 15.000.000 đồng

  1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ78-2): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số BG 547056; diện tích 219,3 m2 đất ở, thửa đất 88, tờ bản đồ 56, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 24/10/2011 cho hộ ông Nguyễn Đức Phước. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 4 tầng. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để cho công ty TNHH XD & TM Đức Phước

+ Địa chỉ thửa đất: Tổ 4, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, H. Chương Mỹ, Hà Nội

  1.3.1. Giá khởi điểm: 5.521.000.000 đồng

  1.3.2. Tiền đặt trước: 280.000.000 đồng

  1.3.3. Bước giá: 15.000.000 đồng

  1.4. Tài sản thứ 4(HĐ82-2): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AN 100864; diện tích 234 m2 trong đó đất ở 200 m2và đất vườn 34 m2, thửa đất 133, tờ bản đồ số 3,do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 30/6/2008, cho hộ ông Nguyễn Duy Được và bà Nguyễn Thị Ty. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở, công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để cho doanh nghiệp TN chế biến nông sản Gia Minh vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Đình, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

    1.4.1. Giá khởi điểm: 331.000.000 đồng

  1.4.2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

  1.4.3. Bước giá: 3.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5(HĐ83-2): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số S 008055; diện tích 327 m2 đất ở, thửa đất 171, tờ bản đồ số 3, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 18/6/2002, cho hộ ông Nguyễn Gia Oanh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở, công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để cho doanh nghiệp TN chế biến nông sản Gia Minh vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Đình, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

    1.5.1. Giá khởi điểm: 482.000.000 đồng

  1.5.2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng

  1.5.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

  1.6. Tài sản thứ 6(HĐ 92-1): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AK 481059; diện tích 1500 m2 đất ở, thửa đất 82, tờ bản đồ số 1, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 00808 do UBND huyện Kim Bôi (nay là huyện Lương sơn), tỉnh Hoà Bình cấp ngày 10/11/2008, cho bà Dương Thị Kim. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để cho Công ty TNHH Thái Thịnh Hoàng Kim vay vốn.

Địa chỉ thửa đất: Thôn Lai Trì, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

1.6.1. Giá khởi điểm: 4.447.000.000 đồng

1.6.2. Tiền đặt trước: 240.000.000 đồng

16.3. Bước giá: 13.000.000 đồng

1.7. Tài sản thứ 7(HĐ93-2): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AK 481125; diện tích 300 m2 đất ở, thửa đất 7B, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 00593 do UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cấp ngày 30/10/2008, cho bà Dương Thị Kim. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để cho Công ty TNHH Thái Thịnh Hoàng Kim vay vốn.

Địa chỉ thửa đất: Thôn Lai Trì, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

1.7.1. Giá khởi điểm: 908.000.000 đồng

1.7.2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.8. Tài sản thứ 8 (HĐ94-1): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AK 481004; diện tích 600 m2 đất ở, thửa đất 74D, tờ bản đồ số 1, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 00804 do UBND huyện Kim Bôi( Nay là huyện Lương Sơn), tỉnh Hoà Bình cấp ngày 04/11/2008, cho bà Dương Thị Kim. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để cho Công ty TNHH Thái Thịnh Hoàng Kim vay vốn.

Địa chỉ thửa đất: Thôn Lai Trì, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

1.8.1. Giá khởi điểm: 1.779.000.000 đồng

1.8.2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.9. Tài sản thứ 9 (HĐ95-1): Là QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AK 481002; diện tích 600 m2 đất ở, thửa đất 74C, tờ bản đồ số 1, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H 00803 do UBND huyện Kim Bôi ( nay là huyện Lương Sơn), tỉnh Hoà Bình cấp ngày 04/11/2008, cho bà Dương Thị Kim. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để cho Công ty TNHH Thái Thịnh Hoàng Kim vay vốn.

Địa chỉ thửa đất: Thôn Lai Trì, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

1.9.1. Giá khởi điểm: 1.779.000.000 đồng

1.15.2. Tiền đặt trước: 92.000.000 đồng

1.15.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank - Chi nhánh Xuân Mai Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 25/5/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN Xuân Mai.

  3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh Xuân Mai vào lúc 9h từ ngày 16/5/2018 đến ngày 18/5/2018 để đi xem thực tế tài sản;

  3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc BĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 28/5/2018 (Thứ 2) Tại hội trường Agribank CN Xuân Mai

  3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên;

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank – Xuân Mai, Hà Tây; Điện thoại: 0904.204.113