Quy định rõ về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế

(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế. Theo đó, Chính phủ phê duyệt đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế với các nội dung cơ bản sau: Mục đích phát hành và sử dụng vốn; thị trường phát hành; đồng tiền, khối lượng, kỳ hạn và phương thức phát hành; thời điểm dự kiến phát hành; trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Căn cứ Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đã được Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế bao gồm các nội dung: Khối lượng phát hành; dự kiến khung lãi suất phát hành; thời điểm phát hành.

Trên cơ sở Đề án đã được Chính phủ phê duyệt và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, Bộ Tài chính chủ trì tổ chức phát hành trái phiếu.

Về sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu Chính phủ: Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế được quản lý và sử dụng theo đúng các mục đích quy định tại Điều 28 Luật Quản lý nợ công và các văn bản pháp luật có liên quan.

Về thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ: Bộ Tài chính trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của đại lý thanh toán để thanh toán gốc, lãi cho chủ sở hữu trái phiếu Chính phủ khi đến hạn thanh toán.

Phát hành, giao dịch công cụ nợ tại thị trường trong nước

Dự thảo đề xuất về kỳ hạn của công cụ nợ như sau: Tín phiếu Kho bạc có kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần hoặc 52 tuần. Các kỳ hạn khác của tín phiếu kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường nhưng không vượt quá 52 tuần.

Trái phiếu Chính phủ và Công trái xây dựng Tổ quốc có kỳ hạn chuẩn là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm và các kỳ hạn khác theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong từng thời kỳ.

Tín phiếu kho bạc được phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp phát hành trực tiếp tín phiếu kho bạc cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với từng đợt phát hành.

Trái phiếu Chính phủ và công trái xây dựng Tổ quốc được phát hành theo các phương thức: Đấu thầu phát hành; bảo lãnh phát hành; phát hành riêng lẻ (bán lẻ).

PV