56% lao động đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ mới

(BĐT) - Sự phát triển và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) cùng với hội nhập sâu rộng của nền kinh tế đang đặt Việt Nam trước thách thức mới cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh, phá