Hải Phòng sắp đấu thầu rộng rãi dự án sử dụng đất hơn 42 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Xây dựng Hải Phòng vừa cho biết, trong tháng 12/2017 sẽ đấu thầu rộng rãi Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Đằng Hải, quận Hải An.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, có tổng chi phí thực hiện hơn 42 tỷ đồng, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Theo Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án khoảng 26,6 tỷ đồng. UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

Bích Thảo