Yêu cầu nhà thầu có giấy phép hoạt động, giấy xác nhận có vi phạm không?

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung hỏi đáp: Trong HSMT, phần đánh giá tính hợp lệ của nhà thầu, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy có hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy; giấy phép hoạt động điện lực; và trong phần tiêu chí đánh giá yêu cầu bố trí chủ trì PCCC.

Căn cứ Điều 78 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ khoản 7 Điều 3 Luật số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Căn cứ Mục 20 Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020; Căn cứ Điều 38 Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020; Căn cứ Khoản 5 Điều 25 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021. Nhà thầu đã phản ánh đến Bên mời thầu yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ dự thầu vì đã vi phạm hạn chế nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, Bên mời thầu cho biết, các yêu cầu đã nêu ở trên là hợp lệ và giữ nguyên quan điểm.

Vậy, tôi xin hỏi, Bên mời thầu có vi phạm không? Nếu vi phạm thì các yêu cầu ở trên có được phép đánh giá các nhà thầu tham dự không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau: Đối với gói thầu đã phát hành HSMT trước ngày 01/01/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu năm 2013, hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với câu hỏi của Quý Công dân, căn cứ quy mô, tính chất gói thầu mà Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan, không được quy định các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, trường hợp Quý Công dân có kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu (về nội dung của hồ sơ mời thầu) thì thực hiện theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Đấu thầu năm 2013.

Chuyên đề