(BĐT) - Ngày 7/5/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có công văn đề nghị 36 bộ, cơ quan trung ương và 25 địa phương chưa gửi Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 419/TTg-KTTH gửi Bộ KH&ĐT theo đúng quy định.

Theo Bộ KH&ĐT, căn cứ quy định tại Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 2/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định trước ngày 30/4/2021. Bộ KH&ĐT đã có Văn bản số 2279/BKHĐT-TH ngày 22/4/2021 và Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 28/4/2021 đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi Báo cáo đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, tính đến 11 giờ ngày 7/5/2021 - quá 8 ngày so với quy định, Bộ KH&ĐT mới nhận được Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của 16/52 bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương.

Để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 quốc gia trước ngày 20/5 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT sẽ đóng quyền truy cập nhập và gửi Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào lúc 8 giờ ngày 13/5/2021.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.